مجله

ایران خبر

چگونگی بازنشستگی جانبازان و آزادگان +جزئیات

بخشنامه شماره ۴۵ سازمان تامین اجتماعی، موضوع: نحوه بازنشستگی جانبازان و آزادگان

چگونگی بازنشستگی جانبازان و آزادگان +جزئیات

  به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان، در اجرای قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولان عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوب ۱/۹/۶۷)، قانون اصلاح قانون مذکور (مصوب ۲۱/۲/۸۳) قانون استفساریه تبصره (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون فوق (مصوب ۲۲/۹/۸۴) مجلس شورای اسلامی و نیز آیین نامه موضوع بند (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون یاد شده (مصوب ۱۰/۲/۸۵) هیات محترم وزیران در خصوص نحوه بررسی و اجابت درخواست بازنشستگی جانبازان معزز انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان سرافراز توجه کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت و اجرای دقیق این بخشنامه جلب می نماید:

 مشمولین قانون

 جانبازان و آزادگان مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل در کلیه وزارتخانه ها، شرکت ها، موسسات دولتی، شهرداریها، بانک ها، موسسات و شرکت ها و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین جانبازان و آزادگان مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی شاغل در بخش غیردولتی و یا موسسات مشمول قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن یا دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص به شرط احراز شرایط مندرج در این بخشنامه مشمول قانون و آیین نامه مذکور خواهند بود

 تعیین وضعیت حقوقی دستگاه محل خدمت جانبازان و آزادگان

 در اجرای مفاد تبصره (۶) قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و… مصوب ۲۱/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۲ و ماده ۱ آیین نامه موضوع بند ۳ قانون اخیرالذکر کلیه واحد های اجرایی مکلفند در خصوص دستگاه‌هایی که در شناخت آنها (دولتی یا غیر دولتی بودن، نهاد عمومی غیردولتی و…) ابهام دارند برابر مفاد دستور اداری شماره ۱۹۷۱۸/۵۰۳ مورخ ۵/۳/۸۱ و با هماهنگی اداره کل امور فنی مستمری ها اقدام نمایند.

 ضمنا به منظور تسریع در امور جانبازان معزز و آزادگان سرافراز طی فهرست ضمیمه این بخشنامه صورت اسامی سازمانها، موسسات، دستگاهها و …که وضعیت حقوقی آنها تاکنون توسط این سازمان بررسی و مشخص شده است جهت اقدام لازم اعلام می گردد. 

 شرایط بازنشستگی جانبازان و آزادگان 

الف) شرایط عمومی

 الف-۱) دارا بودن حداقل بیست سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی یا بیمه پردازی برای جانباز یا آزاده

 الف-۲) دارا بودن حداقل شرط سنی برای جانباز یا آزاده  (مردان حداقل 50 سال سن و زنان حداقل 45 سال سن)

 توجه : جانبازان و آزادگان مشمول این بخشنامه در صورتیکه مدت سابقه مبنای بازنشستگی آنها با احتساب مجموع سابقه خدمت یا بیمه پردازی (حداقل ۲۰ سال) و سنوات ارفاقی (حداکثر ۱۰ سال) ۳۰ سال تمام باشد از احراز حداقل شرط سنی بازنشستگی معاف خواهندبود.

 الف-۳) ارایه درخواست کتبی توسط جانبازان یا آزاده جهت بهره مندی از مزایای مقرر در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و آزادگان

 توجه : جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت،نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص ،درخواست خود را به دستگاه محل خدمت و جانبازان و آزادگان شاغل در بخش خصوصی درخواست خود را به آخرین شعبه سازمان تامین اجتماعی که وصول کننده حق بیمه آنها می باشد ارایه خواهند نمود.

 ب) شرایط خاص

 در خصوص جانبازان وآزادگان شاغل در دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص،دستگاههای ذیربط پس از اخذ درخواست جانبازان یا آزادگان و انجام اقدامات مربوطه و حصول اطمینان از احراز شرایط متقاضیان (دارا بودن حداقل سابقه و رعایت شرط سنی) به ترتیب ذیل اقدام خواهدنمود:

 ب-۱) اعلام درخواست بازنشستگی جانبازان یاآزادگان متقاضی از طرف دستگاههای ذیربط به سازمان تامین اجتماعی

 ب-۲) ارائه مدارک موردنیازبه سازمان تامین اجتماعی ازجمله: 

 عین درخواست بازنشستگی جانبازیاآزاده که ثبت دفتردبیرخانه دستگاه محل خدمت متقاضی شده است

 تاییدیه درصدجانبازی یاآزادگی افراد

موافقت نامه شورای اموراداری واستخدامی کشوربابازنشستگی متقاضیان شاغل دردستگاههای دولتی یاوابسته به دولت

تاییدیه میزان سنوات ارفاقی جانبازان

 توجه: گواهی مربوط به میزان سنوات ارفاقی جانبازان وآزادگان شاغل درکلیه دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت توسط دستگاه مربوطه ازشورای اموراداری واستخدامی کشوراخذوسپس به سازمان ارائه خواهدشد.

 تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضیان ممهوربه مهربرابراصل توسط دستگاه

 تصویر آخرین حکم کارگزینی جانبازان یاآزادگان شاغل دردستگاههای دولتی یاوابسته به دولت ونهادهای عمومی غیردولتی ودستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص که دارای احکام استخدام رسمی هستند،ممهوربه مهربرابربااصل توسط دستگاه ذیربط

 اعلام میزان آخرین حقوق مبنای بازنشستگی جانبازان یاآزادگان شاغل دردستگاههای دولتی یاوابسته به دولت ونهادهای عمومی غیردولتی ودستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص که دارای احکام استخدام رسمی هستند.

 حکم انتسابی بازنشستگی درخصوص جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت ونهادهای عمومی غیر دولتی ودستگاههای دارای مقررات استخدامی خاصی که دارای احکام استخدام رسمی ،ثابت یا دارای عناوین مشابه هستند.

 توجه: در خواست جانبازان یا آزادگان شاغل در کلیه دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت ونهادهای عمومی غیر دولتی ،از طریق دستگاه مربوطه ونیز درخواست جانبازان وآزادگان شاغل در بخش خصوصی از طریق بیمه شده به سازمان ارائه خواهد شد.

 در خصوص جانبازان وآزادگان شاغل دربخش خصوصی با عنایت به مفاد تبصره ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی و نیز به موجب هماهنگی های به عمل آمده با بنیادشهیدوامورایثارگران،کلیه واحدهای اجرایی موظفند درصورت مراجعه بیمه شدگان جانبازیا آزاده متقاضی،نسبت به اخذدرخواست بازنشستگی ازآنهاطبق ضوابط ومقررات عام سازمان تامین اجتماعی درزمینه بازنشستگی ازجمله رعایت مفاد بخشنامه ۱/۳۸مستمریها اقدام نمایند.

 سنوات ارفاقی جانبازان بر اساس بند ۱ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و…مصوب ۱/۹/۶۷به شرح ذیل می باشد:

 درجات بین ۲۰% تا ۴۰% جانبازی،حداقل ۳ و حداکثر ۶ سال

 درجات بین ۴۰% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل ۶ و حداکثر ۱۰ سال

 که به تناسب درجات فوق تعیین ومحاسبه خواهدشد.

 ضمنا به منظور روانسازی امور وتسریع در رسیدگی به درخواست بیمه شدگان جانباز با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با بنیاد شهیدوامورایثارگران جدول ریزتفصیلی سنوات ارفاقی متعاقبا ارسال خواهد شد.

 تذکر: آن دسته از آزادگان که جانبازنبوده ودرنتیجه ازمزایای مربوط به سنوات ارفاقی بهره مندنمی شوند(اعم ازشاغلین دردستگاههای دولتی و….وبخش خصوصی) از طی مراحل مربوط به تعیین درصد جانبازی و میزان سنوات ارفاقی معاف خواهندبود.

 فرایندبررسی واجابت درخواست بازنشستگی جانبازان وآزادگان

واحدهای اجرایی سازمان پس ازوصول درخواست جانبازان وآزادگان که ازطریق مبادی ذیربط(دستگاهها یا شخص بیمه شده جانبازیاآزاده) به سازمان ارائه می گردد،موظفندبادراولویت قراردادن موضوع به ترتیب ذیل اقدام نمایند:

 الف-۴) ازکامل بودن مدارک اطمینان حاصل نموده ودرصورت نقصان مدارک یااطلاعات سریعاازطریق دستگاهها،بنیادشهیدوامورایثارگران باشخص متقاضی،نسبت به تکمیل مدارک واطلاعات اقدام نمایند.

 ب-۴)نسبت به احراز شرایط سن و سابقه متقاضی اقدام و در صورت عدم احراز شرایط مراتب را سریعا به اطلاع دستگاه ، بنیاد شهید و امور ایثارگران یا متقاضی برسانند.

 ج-۴) در مواردی که میزان سابقه پرداخت حق بیمه متقاضیان از طرف دستگاههای محل خدمت آنها و یا بنیاد شهید و امور ایثارگران استعلام می شود در اسرع وقت و بدون قرار دادن درخواست های واصله در نوبت، اقدام لازم معمول ونتیجه آن به مرجع پیگیری کننده موضوع اعلام شود.

 د-۴) پس از طی مراحل اولیه ، تکمیل مدارک و اطلاعات مورد نیاز و احراز شرایط متقاضی (سن و سابقه)در خصوص جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت ضمن اعلام مراتب به دستگاه مربوطه عنداللزوم حکم انشائی بازنشستگی متقاضی را مطالبه و تاریخ ترک کار وی را استعلام و سپس با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه و در اولویت قرار دادن موضوع نسبت به صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی اقدام نمایند .

 همچنین در خصوص جانبازان و آزادگان شاغل در بخش خصوصی ضمن اعلام مراتب به جانباز یا آزاده متقاضی، ابتدانسبت به اخذ درخواست بازنشستگی و سپس استعلام تاریخ ترک کار اقدام و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه و در اولویت قرار دادن موضوع نسبت به صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی اقدام نمایند.

 تاریخ برقراری مستمری با توجه به تاریخ ثبت درخواست بیمه شده در دفتر شعبه یا ترک کار ( هر کدام که موخر باشد) تعیین می گردد.

 نحوه برقراری و تعیین میزان بازنشستگی

 الف) میزان مستمری جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاههایی که پرداخت حقوق مسخدمین آنها بر اساس احکام استخدامی کارگزینی رسمی ، ثابت یا دارای عناوین مشابه صورت می پذیرد برابر است با آخرین حقوق مبنای بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی ضربدر مجموعه سابقه مبنای بازنشستگی (حداقل ۲۰ سال) بعلاوه مدت سنوات ارفاقی (حداکثر ۱۰ سال) تقسیم بر ۳۰.

 میزان مستمری بازنشستگی:

 )مدت سابقه خدمت –مدت سنوات ارفاقی) * آخرین حقوق مبنای بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی

 تذکر :

- در هر حالت خدمت مازاد بر ۳۰ سال مشمولین این بخشنامه در تعیین حقوق بازنشستگی آنها قابل محاسبه نخواهد بود .

- حقوق مندرج در آخرین حکم کارگزینی که مبنای کسر حق بیمه قرار گرفته است .

 ب) میزان مستمری بازنشستگی آن دسته از جانبازان و آزادگان شاغل در بخش های خصوصی و همچنین آن دسته از جانبازان و آزادگان شاغل در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، دستگاههای دارای مقرارت استخدامی خاص که فاقد حکم استخدامی می باشند عبارت است از: (حداقل ۲۰ سال) بعلاوه مدت سنوات ارفاقی (حداکثر ۱۰ سال) تقسیم بر ۳۰.

 میزان مستمری بازنشستگی

)مدت سابقه خدمت – مدت سنوات ارفاقی ) * متوسط مزد با حقوق مبنای کسر حق بیمه

 در اجرای تبصره ۶ قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۲/۸۳ و موارد مندرج در آیین نامه قانون مذکور مصوب ۱۰/۲/۸۵ هیات محترم وزیران نحوه محاسبه مربوط به حق بیمه و مستمری قابل پرداخت تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی به شرح ذیل خواهد بود:

 حق بیمه تا زمان احراز شرایط قانونی:

 منظور حق بیمه ماههای باقی مانده ازتاریخ بازنشسبگی جانباز یا آزاده تا تاریخ احراز شروط سن و سابقه بازنشستگی قانونی وی (دارابودن ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان و نیز ۳۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه) می باشدکه محاسبه آن عبارت است از:

 حق بیمه تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی مساوی است با مدت کسری سابقه یا مدت کسری سن بیمه شده تا زمان احراز شرایط قانونی هر کدام که بزرگتر باشد ضرب در میزان مبلغ آخرین حقوق مبنای بازنشستگی درتاریخ برقراری یا متوسط دستمزد متقاضی(حسب مورد)ضرب درنرخ حق بیمه.

جمع ماههای باقیمانده (کسری سابقه) تا زمان احراز شرط سابقه قانونی بازنشستگی مساوی است با جمع ماههای اشتغال بالقوه تازمان بازنشستگی قانونی منهای جمع ماههای سابقه خدمت یا بیمه پردازی درمقطع بازنشستگی.

 جمع ماههای باقیمانده(کسری سن)تازمان احراز شرط سن قانونی بازنشستگی برای مردان یا زنان مساوی است با سقف سن تا احراز شرایط قانونی برای زنان یا مردان منهای سن بیمه شده درتاریخ برقراری بازنشستگی برحسب ماه 

 شروط سن و سابقه بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی تعیین گردیده است.

 نظر به اینکه مبنای کسری سن یا سابقه تا زمان احراز شرایط بازنشستگی قانونی،به صورت تواما محاسبه می شود لذا هرکدام که بزرگتر باشد در محاسبات مربوطه ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

 نرخ حق بیمه درخصوص بیمه شدگان غیر مشمول قانون کار ۲۷% و درخصوص بیمه شدگان مشمول قانون کار ۳۰% می باشد.

 در فرمول محاسبه حق بیمه تا زمان احراز شرایط برای جانبازان و آزادگان غیر مشمول قانون کار آخرین حقوق مبنای بازنشستگی در تاریخ برقراری و برای مشمولین قانون کار متوسط دستمزدی که بر اساس تبصره ماده ۷۷ تعیین می شود ملاک محاسبه است .

 مستمری قابل پرداخت تا زمان احراز شرایط بازنشستگی قانونی :

 منظور میزان مستمری و کمکهای جنبی است که مقرر است ازتاریخ بازنشستگی بیمه شده تا قبل از تاریخ احراز شرایط قانونی بازنشستگی وی توسط سازمان پرداخت شود و نحوه محاسبه آن عبارت است از:

 مستمری قابل پرداخت تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی مساوی است با جمع ماههای باقیمانده تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی بر اساس کسری سن یا سابقه هر کدام که بزرگتر باشد ضرب در مجموعه مبلغ مستمری قابل پرداخت درتاریخ برقراری بعلاوه کمکهای جنبی

 با توجه به متغیر بودن میزان کمکهای جنبی قابل پرداخت به مستمری بگیران (بن، عیدی، حق اولاد و عائله مندی، سنوات)، ضریب ۲۰% مبنای محاسبه کمکهای جنبی تعیین شده است.

ایران خبر

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ شرایط بازنشستگی جانبازان و آزادگان را اعلام کرد و گفت: جانبازان و آزادگان سرافراز با داشتن ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه (مردان ۵۰ سال، سن و زنان ۴۵ سال، سن) می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

ایران خبر

به نام مهسا امینی؛ به کام تجزیه‌طلبان

ماموریت رئیسی در نیویورک چیست؟

تشریح عملکرد پهپادها در ماموریت اربعین

سازمان ملل نباید سازمان دولت‌های قدرتمند باشد

وزیر خارجه قطر با امیرعبداللهیان دیدار کرد

تحقیق و تفحص از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تصویب شد

تلاش برای ایجاد آشوب در تهران با اسم رمز «مهسا امینی»

رئیس‌جمهور وارد نیویورک شد

ضد و نقیض‌های تغییر رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران

آتش سوزی هواپیمای آسمان تکذیب شد

۴۷۹ هزار داوطلب کنکور قبول شدند

تولید ۴ خودروی ایرانی در ونزوئلا

فوت ۱۸ بیمار کرونایی و شناسایی ۷۲۶ بیمار جدید

سامانه «تهران من» به مدار بازگشت

ایرانی‌ها می‌توانند همچنان بدون ویزا از مرز خارج شوند

تحریم‌ها ما را متوقف نکرد/ در مذاکرات صادق هستیم

قیمت هر کیلوگرم دام زنده به ۷۰ هزارتومان رسید

شرایط خرید دو خودرو در بورس کالا ابلاغ شد

همه دوربین‌های محل تردد مهسا امینی از لحظه تذکر بررسی شود

توضیحات سردار رحیمی درباره ماجرای پلیس امنیت اخلاقی

اتوبوس و مترو در هفته اول مهر رایگان است

سفر «علی باقری» به نیویورک ارتباطی با مذاکرات ندارد

جزییات مزایده خودروهای خارجی

صحن حضرت زهرا (س) در نجف از فردا دوشنبه پذیرش زائر نخواهد داشت

بازگشت ۳ میلیون زائر به ایران

تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های مشهد تا ۵ مهر

کلاس‌های دانشگاه تهران حضوری است

دستگیری زورگیرانی که با روش «خفه کنی» از بانوان سرقت می‌کردند

رویارویی شاکیان پرونده خفت‌گیری با مجرمین خشن شمال تهران

وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت/اجرای طرح جناغی در بزرگراه ها

آلودگی هوا عامل ابتلا به سرطان ریه در افراد غیرسیگاری

کلمات کلیدی

بازنشستگی , جانبازان , آزادگان , تامین اجتماعی , ایثارگران , شرایط , سن , سنوات , اعلام , نحوه , مدیر , کل , تامین , اجتماعی , غرب , تهران , بزرگ , گفت , سرافراز , داشتن , ۲۰ , سال , سابقه , پرداخت , حق , بیمه , مردان , ۵۰ , زنان , ۴۵ , می‌توانند , تقاضای , کنند

شرایط بازنشستگی جانبازان و آزادگان اعلام شد + راهنمای درخواست

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا